Interjú Ivánka Ivankovic Elez látnokkal

Látnokok

A Medugorjei Mária-jelenések rövid történeti áttekintése

 

 

Részletek az engesztelő szentóra imafüzetből

 

A Mennyei Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adtaüdvösségünkért.                                                       
Tőlünk azt várja, hogy Ő legyen életünk középpontja, szeretetét viszonozzuk és sugározzuk embertársainkra.
Isten nemcsak tétlen szemlélője az emberiség életének, hanem kegyelmeivel segíti és állandóan az üdvösség útján kívánja tartani.
A szentáldozásban Útravaló Kenyerünk. Az imádságban, megenyhíti terheinket, a  szentelményekkel megkönnyíti lépteinket, Egyházában tanít, megszentel, vezet.
Az Úr Jézus mindenét övéinek adta, s mert tudta, hogy a gyermekeknek anyára van szükségük, nekünk adta Édesanyját is "Íme a Te Anyád" - mondta a kereszten - és küldi ma is közénk.:segítőnek, közbenjárónak

Napjainkban Medjugorjéban jelenik meg 1981 június 24. óta folyamatosan üzenetekkel, és
felszólításokkal segítve, végveszélybe sodródott gyermekeit.

A Szűzanya szavaival: Én az Édesanya mindannyiótokat szeretlek... Közvetítő vagyok köztetek és Isten között...
Adjátok magatokat nekem, hogy vezetni tudjalak titeket.
Ti is tudjátok, hogy segítségetekkel mindent megtehetek és a sátánt rákényszeríthetem, ne csábítson rosszra, távozzon ebből a világból. Térjetek meg és mindenek felett engedjétek a Békét magatokba költözni!...

Mit tehetünk a gyűlölködés megfékezéséért?
A megtérést magunkon kell kezdeni, megvalósítva a Szűzanya-csütörtöki üzeneteiben- hozzánk intézett kéréseit.

Megtérés - bűnbánat - szentgyónás

"...A megtérés könnyű lesz mindenki számára, aki azt akarja. A megtérés ajándék, amelyet ki kell imádkoznotok, felebarátaitok számára!"/ 86.01.23/
Isten kész átalakítani a megtérő ember szívét, megszabadítani a testét-lelkét romboló bűntől

Ha az emberiség bűnbánó szívvel visszatérne Teremtőjéhez: ha életünket Krisztusnak adnánk át, akkor a világon megszűnne a gyűlölet, az igazságtalanság és a háború!


Böjt - imádság - önfegyelem


"... Szigorúan böjtöljetek szerdán és pénteken! Imádkozzátok el mindennap legalább a rózsafűzért: az örvendetes a fájdalmas és a dicsőséges titkokkal /86.08. 14/
"...A rózsafüzér által legyőztök minden bajt amelyet a sátán akar okozni a Katolikus Egyháznak. Minden pap imádkozza a rózsafűzért! /86.06.25
"...Különösen most küzdjetek imával a sátán ellen! A sátán még hatékonyabban szeretne tevékenykedni, mert látja sikereit .Gyermekeim, öltsétek magatokra a harci felszerelést és a rózsafüzérrel kezetekben győzzétek le a gonoszt!!"85 08.08.
"...Ima nélkül nem tudjátok felfogni amit Isten számotokra eltervezett.
Tehát imádkozzatok!
Azt akarom, hogy mindegyikőtök meg tudja valósítani Isten tervét, és hogy mindenre, amit Ő a szívetekbe adott válaszoljatok. Ezért imádkozzatok, hogy Isten áldása megóvjon titeket attól a rossztól, ami fenyeget!..."/87.14.25./
"...Ima nélkül nincs béke!.Ezért mondom nektek,... imádkozzatok a békéért!" /84.09.06./
Az Istenanya imádságra és böjtre való felhívása kétségtelenül időszerű. A böjt, az önfeláldozó lemondás Istenért a szabad akarat engesztelő áldozata egymás és saját bűneinkért. Az ima elmaradhatatlan nyomatéka a böjtnek!
Aki egészségi vagy más adottságai miatt nem képes étkezési lemondásra, az böjtöljön a nyelvével/ ne szóljon meg másokat, tartózkodjon a felesleges beszédtől/ fokozzuk önfegyelmünket/


Szentmise-szentáldozás - szentségimádás


"...Újítsátok meg a családban az imát! Serkentsétek a legfiatalabbakat is az imára és a szentmise
látogatásra!"
/ 85.03. 07./
"...Tevékenyebben vegyetek részt a szentmisén! Azt akarom, hogy a szentmise számotokra Istenélménnyé váljon!
Az ifjúságnak külön szeretném üzenni,: nyíljatok meg a Szentléleknek, mert Isten magához szeretne vonzani benneteket, különösen ezekben a napokban, amikor a sátán oly kitartóan működik."85.05.16/
"...Imádjátok állandóan a Legméltóságosabb Oltáriszentséget! Én mindig jelen vagyok a szentségimádáson. ilyenkor rendkívüli kegyelemben részesültök." 84.03.15/
"A csütörtök, kegyelmi nap legyen!"
A csütörtöki napot megszentelhetjük egyéni felajánlásainkkal, a fentiek megszívlelésével és az " Engesztelő szentórán " való aktív részvételünkkel!


Felebaráti szeretet - jócselekedetek - áldozatosság


"...Gyakoroljátok az Isten és felebarátok iránti szeretetet! Szeretet nélkül nem tehettek semmit.
Ezért arra kérlek titeket: éljetek kölcsönös szeretetben! Csak így tudtok szeretni és elfogadni engem, de mindenki mást is...valamennyien megérzik majd általatok az én kiáradó szeretetemet. Ezért mától fogva lángoló szeretettel szeressetek, olyan szeretettel, amilyennel én szeretek! 85 07.31/
"...A gyűlölet szakadást okoz és vakká tesz. Én arra kérlek benneteket, hogy egyetértést és békét vigyetek mindenhová! Különösen környezetetekben ténykedjetek szeretettel. A szeretet legyen mindig egyetlen eszközötök, mellyel megakadályozzátok a sátán gonosz működését!Csak így lesztek teljesen az enyéim, s így majd segíthetek rajtatok!" /86.07.31


Békevágy - békességes lelkület


"kérlek titeket, benső békétekkel tegyetek tanúságot, hogy mások is lássák és elkezdjék keresni az igazi békét!...
Imáitokkal és életetekkel segítsetek megsemmisíteni az emberekben a rosszat, föltárni előttük a sátán cselekvéseit és az igazságot!" (86.09.25.)
"... Imádkozzatok a békéért. Imáitok nélkül nem tudtok segíteni abban, hogy megvalósuljon az üzenet, melyet rajtam keresztül nektek szánt az Úr. Ezért imádkozzatok, hogy elnyerjétek azt a Békét, melyet csak Isten adhat nektek!" (86.10.23.)
Az Istenanya a Béke Királynőjeként mutatkozott be a medjugorjei látnokoknak, és üzeneteiből megérthetjük: a világbékét csak úgy nyerhetjük el, ha kibékülünk szívből Istennel és egymással!
A béke ugyanis nem tárgyalások gyümölcse, hanem Isten ajándéka, mely az emberi szívben születik meg a Szentlélek működése által!Az Istentől nyert béke nemcsak a háborúkat zárja ki, hanem a szorongásokat és a szeretetlenséget is.


Szentóra - a közös ima ereje - apostolkodás


"...Arra szeretnélek ösztönözni benneteket, hogy imádkozzatok, szüntelen imádkozzatok!.. Én a ti Édesanyátok vagyok, és segíteni akarok nektek!" (80.06.19.)
"...Azt akarom, hogy tevékenyen éljetek és továbbítsátok üzeneteimet. Különösen azt kívánom, hogy mindannyian Jézus visszfénye legyetek, mellyel a sötétben járó hitetlen világban világíttok.
Azt akarom, hogy mindenkinek világossága legyetek
...(hiszen) nem a sötétségre kaptatok meghívást, hanem a világosságra!" (86.06.05)
Imádkozzunk tehát és engeszteljünk a Szűzanyával egy szívvel, lélekkel, hogy elnyerjük Isten Békéjét!


S hogy joggal várhatjuk a szívek megújulását világunkban, zárszóként lássuk Égi Anyánk
1987. febr. 25 .üzenetét.


"...Egyre jobban szeretnélek titeket palástom alá venni és a megtérés útjára vezetni. Kérlek benneteket: adjátok múltatokat az Úrnak, azzal a rosszal együtt, ami leülepedett szívetekben.
Azt akarom, hogy mindannyian boldogok legyetek! Aki a bűnben van, nem lehet boldog. ezért imádkozzatok, és az imában majd rátaláltok az öröm útjára
. Az öröm megnyilvánul szívetekben és ennek köszönhetően örömhírnökei lesztek annak, amit Fiam és én várunk tőletek. Megáldalak benneteket!"

 

Mária, a Béke királynője üzenetei Medugorjéból
/ Bosznia-Hercegovina 1981- tól napjainkig /

 

 

Üzenet 2017. május 25.

Drága gyermekek! A Magasságbeli megengedte nekem, hogy újra megtérésre hívjalak benneteket. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyre mindnyájan meghívást kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet tanúi ebben a békétlen világban. Az életetek mulandó ezen a földön. Imádkozzatok, hogy az ima által az égre és az égi dolgokra vágyakozzatok és szívetek mindent másképp fog látni. Nem vagytok egyedül, veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Üzenet 2017. április 25.

Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Üzenet 2017. március 25.

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Üzenet 2017. február 25.

Drága gyermekek! Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni.Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Üzenet 2017. január 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2016. december 25.

Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Üzenet 2016. november 25.

 

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2016. október 25.

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Üzenet 2016. szeptember 25.

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2016. augusztus 25.

Drága gyermekek! Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért a sátán úgy háborgat titeket, ahogyan a szél a tenger hullámait. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára  öröm, életetekkel pedig példa legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2016. július 25.

„Drága gyermekek! Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim, ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2016. június 25. a jelenések 35. évfordulója

„Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljetek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2016. május 25.

„Drága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért ti, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2016. április 25.

Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2016. március 25.

„Drága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2016. február 25.

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben megtérésre hívlak mindnyájatokat. Gyermekek, kevéssé szerettek és még kevesebbet imádkoztok. Elvesztetek, és nem tudjátok, mi a célotok. Vegyétek a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek Őt. Ő egészen a kereszthalálig odaadja magát nektek, mert szeret benneteket. Gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza a szívvel való imához, hogy az imában megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2016. január 25.

"Drága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Látjátok hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2015. december 25.

Ma is elhozom nektek Fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

 

Üzenet 2015. november 25.

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

 

Üzenet 2015. október 25.

Drága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomra megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

 

Üzenet 2015. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2015. augusztus 25.

Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2015. július 25.

Drága gyermekek! Örömmel vagyok ma is veletek és  arra hívlak mindnyájatokat gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek azt a szeretetet, amellyel szeretlek benneteket. Szeretetem erősebb a rossznál, ezért gyermekeim közeledjetek Istenhez, hogy érezhessétek Istenből fakadó örömömet. Isten nélkül nincs jövőtök, nincs reményetek, sem üdvösségetek, ezért hagyjátok el a rosszat és válasszátok a jót. Veletek vagyok és veletek együtt járok közben Istennél minden szükségletetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2015. június 25.
„Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2015. május 25.

„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és örömmel hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok és higgyetek az ima erejében. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket, hogy Isten betöltsön benneteket szeretetével és örömmé váljatok mások számára. Tanúságtételetek erőteljes lesz, és mindaz, amit tesztek Isten gyöngédségével lesz átszőve. Veletek vagyok, és mindaddig imádkozom értetek és a megtérésetekért, amíg nem teszitek Istent az első helyre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2015. április 25.

"Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Békétlen a lelketek, mert a lélek gyenge és fáradt a földi dolgoktól. Gyermekeim, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket a hit és a remény erejével, hogy erősek legyetek a rossz elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2015. március 25.

„Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2015. február 25.

„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek. Az imában keressétek Isten akaratát és éljetek Isten parancsai szerint, amelyre Ő hív benneteket. Veletek vagyok és veletek imádkozom. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

Üzenet  2015. január 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatásotokat. Ma, mint eddig még soha, a Sátán a gyűlölet és a békétlenség ragályos szelével szeretné az embert és lelkét megfojtani. Sok szív öröm nélküli, mert nincs benne sem Isten, sem imádság. A gyűlölet és a háború napról napra növekszik. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy lelkesedéssel kezdjétek el újra a szentség és a szeretet útját, mert én ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazok számára, akik csak emberi szeretettel tudnak és akarnak szeretni, és nem az Isten mérhetetlen szeretetével, amelyre Isten hív benneteket. Gyermekeim, mindig a jobb jövőbe vetett remény legyen a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2014. december 25.

Drága gyermekek! Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

 

Üzenet 2014. november 25.

„Drága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imára. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy megérthessétek, kik vagytok, és merre kell mennetek. Legyetek az örömhír hordozói és a remény emberei. Legyetek szeretet mindazok számára, akik nélkülözik a szeretetet. Gyermekek, csak akkor lesztek minden és tehettek meg mindent, ha imádkoztok, és nyitottak lesztek Isten akaratára, Istenre, aki az örök élet felé szeretne vezetni benneteket. Veletek vagyok, és napról napra közbenjárok értetek Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2014. október 25.

„Drága gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek Mindenszentek közbenjárását, akik már a világosságban vannak. Megtérésetek útján, napról-napra ők legyenek számotokra példa és buzdítás. Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és múlandó. Ezért vágyakozzatok az örökkévalóságra és imában készítsétek a szíveteket. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, különösen azokért, akik nekem és Fiamnak szentelték magukat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hivásomra.“

 

 

Üzenet 2014. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Gyermekeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, de különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam, Jézus szeretetétől. Gyermekeim, a szívetekben lévő hit örömével tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról, és imádkozzatok a békéért, amely Isten drága ajándéka. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2014. augusztus 25.

Drága gyermekek! Imádkozzatok szándékaimra, mert a Sátán szeretné megsemmisíteni itteni tervemet és ellopni békéteket. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Isten mindnyájatok által munkálkodhasson. Szívetek legyen nyitva Isten akaratára. Szeretlek benneteket és megáldalak titeket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2014. július 25.

"Drága gyermekek! Ti nem vagytok tudatában, milyen kegyelemben éltek ebben az időben, amelyben a Magasságbeli jeleket ad azért, hogy megnyíljatok és megtérjetek. Térjetek vissza Istenhez és az imához és az imádság uralkodjon szívetekben, családjaitokban és közösségeitekben, a Szentlélek vezessen és buzdítson titeket, hogy napról-napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára és veletek való tervére. Veletek vagyok, és a szentekkel és az angyalokkal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

 

Üzenet 2014. június 25.

"Drága gyermekek! A Magasságbeli megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imában a béke útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és lelketek szomjazik a békére és a szeretetre, az Istenre és az Ő örömére. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és az imában felfedezitek majd az életbölcsességet. Megáldalak mindnyájatokat, és közbenjárok mindegyikőtökért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

 

 

 

Üzenet 2014. május 25.

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében.  Gyermekeim, Isten lelkében mindannyian meghívást kaptatok, hogy tanúságot tegyetek. Gyermekeim értékesek vagytok, és a szentségre, az örök életre hívlak benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek titeket, és a megtérés új életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

 

Üzenet 2014.április 25.

Drága gyermekek ! Úgy nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyet Isten általam ad nektek, ahogyan a virág kinyílik a napsugár melegére. Imádság és szeretet legyetek mindazok számára, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért fiamnál, Jézusnál, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2014. március 25.

„Drága gyermekek! Újra hívlak benneteket: kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett. Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2014. február 25.

"Drága gyermekek! Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten. Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva "igent" mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2014. január 25.

Olvassátok a Szentírást!

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak szívetekben. Gyermekeim, veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2013. december 25.

A BÉKE KIRÁLYÁT HOZOM NEKTEK

"Drága Gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek. Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett. Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2013. november 25.

Nyissátok meg szívetek ajtaját az imára!

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak.

Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára, és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek. A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani: Istenem és mindenem. Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy itt a Földön minden mulandó. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2013. október 25.

Az ima csodákat művel

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2013. szeptember 25.

"Drága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Mindennapi kapcsolatotok legyen az imával. Az ima csodákat tesz bennetek és általatok, ezért gyermekeim, legyen az ima öröm számotokra. Akkor az élethez való viszonyotok mélyebb és nyitottabb lesz és megértitek, hogy az élet ajándék mindnyájatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok

 

Üzenet 2013. augusztus 25.

"Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket. Minden nap vetek és a megtérésre hívlak benneteket, hogy ima, béke, szeretet, búzaszem legyetek, amely meghalva százszoros termést hoz. Drága gyermekeim, nem szeretném, ha amiatt bánkódnátok, amit megtehettetek volna, de nem tettétek. Ezért gyermekeim új lelkesedéssel mondjátok: "Jel szeretnék lenni mások számára". Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." hívásomra"

 

Üzenet 2013. július 25.

Örömmel éljétek meg hiteteket!

"Drága gyermekek! Örömteli szívvel arra hívlak mindnyájatokat, hogy éljétek meg hiteteket, és szívvel és példával tegyetek tanúságot minden helyzetben. Döntsétek el gyermekeim, hogy távol lesztek a bűntől és a kísértéstől, és legyen szívetekben a szentség öröme és szeretete. Gyermekeim, szeretlek titeket és közbenjárásommal a Magasságbeli előtt kísérlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2013 június 25-én

„Drága gyermekek! Örömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2013 május 25-én

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősek és határozottak a hitben és az imádságban mindaddig, amíg imátok nem lesz olyan erős, hogy megnyissa szeretett Fiam, Jézus szívét. Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül mindaddig, amíg szívetek nem nyílik meg Isten szeretetére. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért és imádkozom megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2013 április 25-én

"Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti Szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!"

 

 

Üzenet 2013 március 25-én

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe szeretett Fiam, Jézus keresztjét és elmélkedjetek az ő szenvedéséről és haláláról. Szenvedéseteket egyesítsétek az ő szenvedésével és győzni fog a szeretet, mert Ő, aki a szeretet, szeretetből önmagát adta, hogy megmentsen mindnyájatokat. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg szeretet és béke nem uralkodik szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2013 február 25-én

"Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. A bűn a földi dolgok felé húz titeket, én pedig azért jöttem, hogy a szentség és az isteni dolgok felé vezesselek benneteket, de ti küzdötök és energiátokat a bennetek lévő jó és rossz közötti harcra pazaroljátok. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé, az életetek pedig egyszerű Isten felé haladássá nem válik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2013. január 25-én

„Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Imátok legyen olyan erős, mint az élő kő, mindaddig, míg életetek tanúságtétellé nem válik. Tegyetek tanúságot hitetek szépségéről. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

Üzenet 2012. december 25-én

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:15-kor kezdődött és 10 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek. Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2012. november 25.-én

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg az imát. Nyíljatok meg a szentgyónásra, hogy mindannyian teljes szívből tudjátok elfogadni hívásomat. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket a bűn pusztító erejétől, nektek pedig meg kell nyílnotok a megtérés és a szentség útjára, hogy szívetek lángoljon az Isten iránti szeretettől. Adjatok időt számára és Ő önmagát ajándékozza nektek, és így Isten akaratában felfedezitek majd a szeretetet és az életörömöt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2012. október 25.-én

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra. Újítsátok meg a böjtöt és az imát, mert a sátán ravasz és sok szívet bűnre és kárhozatra csábít. Gyermekeim, én a szentségre hívlak titeket és arra, hogy kegyelemben éljetek. Imádjátok Fiamat, hogy Ö betöltsön benneteket békéjével és szeretetével, amelyre vágyakoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2012. szeptember 25.-én

Drága gyermekek! Amikor a természetben a színek gazdagságát nézitek, melyet a Magasságbeli ad nektek, nyissátok meg szíveteket és adjatok hálát minden jóért, melyet kaptatok és mondjátok: itt vagyok megteremtve az örökkévalóságra, és vágyakozzatok a mennyei dolgokra, mert Isten mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Engem is ezért adott nektek, hogy elmondhassam: csakis Istenben van békétek és reményetek, drága gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

 

Üzenet 2012.augusztus 25.-én

"Drága gyermekek! Ma is reménnyel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindnyájatokért, akik szívből megélitek üzeneteimet. Adjatok hálát Isten szeretetének, hogy mindnyájatokat szerethetlek és Szeplőtelen Szívem által a megtérés felé vezethetlek. Nyissátok meg szíveteket és döntsetek a szentség mellett és a remény örömet fog szülni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2012. július 25-én
Drága gyermekek! Ma a jóságra hívlak benneteket. Legyetek a béke és a jóság hordozói ebben a világban. Imádkozzatok, hogy Isten erőt adjon nektek ahhoz, hogy szíveteket és életeteket mindig remény és büszkeség töltse el azért, mert Isten gyermekei és reményének hordozói vagytok ebben a világban, amely szívből fakadó öröm és jövő nélküli, mert szíve nem nyitott Isten felé, aki a ti üdvösségetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2012. június 25-én

„Drága gyermekek! Nagy reménnyel a szívemben hívlak benneteket ma is az imádságra. Ha imádkoztok gyermekeim, velem vagytok, Fiam akaratát keresitek, és aszerint éltek. Legyetek nyitottak, imádságban éljetek és legyen az számotokra minden pillanatban lelketek fűszere és öröme. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

Üzenet 2012. május 25-én

„Drága gyermekek! Ma is a megtérésre és az életszentségre hívlak benneteket. Isten örömöt és békét szeretne adni nektek az ima által, de ti, gyermekeim még messze vagytok, a földhöz és a földies dolgokhoz kötődtök. Ezért újra hívlak benneteket, nyissátok ki szíveteket és fordítsátok tekinteteteket Isten és az isteni dolgok felé, és akkor béke és öröm fog uralkodni a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

Üzenet 2012. április 25-én

„Drága gyermekek! Ma is imára hívlak benneteket, és arra gyermekeim, hogy szívetek úgy nyíljon meg Istennek, mint virág a nap melegének. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 

 

 

Üzenet 2012. március 25-én

"Drága gyermekek! Örömmel szeretném ma is  nektek adni édesanyai áldásomat és imádságra hívni benneteket. Az imádság váljon szükségletté számotokra, hogy minden nap jobban növekedjetek a szentségben. Tegyetek többet megtérésetekért, mert távol vagytok gyermekeim.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
 

 

Üzenet 2012. február 25-én

„Drága gyermekek! Ebben az időben különös módon hívlak benneteket: szívből imádkozzatok. Gyermekeim, ti sokat beszéltek, de keveset imádkoztok. Olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta  és a benne írt ige legyen az életetek. Szeretlek és buzdítalak benneteket, hogy Istenben találjátok meg békéteket és életörömötöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2012. január 25-én

"Drága gyermekek! Ma is örömmel hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és hallgassatok hívásomra. Újra szeretnélek közelebb vonni benneteket Szeplőtelen Szívemhez, ahol menedéket és békét találtok. Nyíljatok meg az imára, mindaddig, míg örömmé nem válik számotokra. Az ima által a Magasságbeli bőséges kegyelmet fog adni nektek és kinyújtott kezemmé váltok ebben a békétlen világban, amely a békére vágyakozik. Gyermekeim, tegyetek tanúságot életetekkel a hitről, és imádkozzatok, hogy a hit napról napra növekedjen a szívetekben. Veletek vagyok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2011. december 25-én

"Drága gyermekek! Ma is a karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy  Ő a békéjét adja nektek. Imádkozzatok gyermekeim, és tegyetek tanúságot arról, hogy minden szívben uralkodhat olyan béke, mely nem az emberektől, hanem Istentől való, és amelyet senki sem semmisíthet meg. Ez  az a béke a szívben, amelyet Isten azoknak ad, akiket szeret. Ti a keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és szeretve, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek ebben a világban, mely Istenre és a békére vágyakozik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2011. november 25-én

 

"Drága gyermekek! Ma reményt és örömet szeretnék adni nektek. Mindaz, ami körülöttetek van, gyermekeim, a  földi dolgok felé vezet benneteket, én pedig a kegyelem ideje  felé szeretnélek vezetni titeket, hogy ebben az időben minél közelebb legyetek Fiamhoz, és Ő vezethessen benneteket szeretete és az örök élet felé, amelyre minden szív vágyik. Ti, gyermekeim, imádkozzatok, és legyen ez a kegyelem ideje lelketeknek. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra!"

 

 

 

Üzenet 2011. október 25-én

"Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2011. szeptember 25-én

"Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az idő a tanúságtétel ideje legyen számotokra. Ti, akik Isten szeretetében éltek és megtapasztaltátok ajándékait, tegyetek tanúságot szavaitokkal és életetekkel, hogy ez mások örömére és buzdítására legyen a hitben. Veletek vagyok és szüntelenül közbenjárok mindnyájatokért Istennél, hogy hitetek Isten szeretetében mindig élő és örömteli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2011. augusztus 25-én

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

 

Üzenet 2011. július 25-én

„Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság és a csend ideje. Pihenjen meg testetek és lelketek, hadd legyenek Isten szeretetében. Engedjétek meg gyermekeim, hogy vezesselek benneteket, nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt, hogy mindaz a jó, ami bennetek van, kivirágozzon és százszoros termést hozzon. Napotokat a szív imájával kezdjétek és fejezzétek be. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2011. június 25-én - a jelenések 30.évfordulóján

"Drága gyermekek! Adjatok hálát velem együtt a Magasságbelinek köztetek való jelenlétemért. Örül a szívem, látva, hogy szeretettel és örömmel élitek meg üzeneteimet. Sokan válaszoltatok, de várok és keresek minden alvó szívet, hogy felébredjen a hitetlenség álmából. Gyermekeim, jöjjetek még közelebb Szeplőtelen szívemhez, hogy mindnyájatokat az örökkévalóság felé vezethesselek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2011. május 25-én

 

„Drága Gyermekek! Ma mindnyájatokért imádkozom, akik a megtérés kegyelmét kéritek. Kopogtattok szívem ajtaján, de remény és imádság nélkül, a bűnben, és az Istennel való kiengesztelődés szentsége nélkül. Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett. Csak így tudok segíteni nektek, meghallgatni imáitokat és közbenjárni értetek a Mindenhatónál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2011. április 25-én

„Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot  és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti Szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

Üzenet 2011. március 25-én

„Drága gyermekek! Ma különös módon szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Kezdődjön mától új élet a szívetekben. Gyermekek, szeretném látni az "igeneteket", és életetek legyen Isten akaratának örömteli megélése életetek minden pillanatában. Ma különös módon megáldalak benneteket édesanyai áldásommal, a béke, a szeretet és az egység áldásával szívemből és Fiam, Jézus szívéből. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2011. február 25-én

Drága Gyermekek! Ébredezik a természet, és a fákon már láthatók az első rügyek, melyek csodaszép virágot és gyümölcsöt hoznak majd. Azt szeretném gyermekeim, hogy  ti is dolgozzatok megtéréseteken és legyetek azok, akik életükkel tanúságot tesznek, hogy példátok mások számára jel és buzdítás lehessen a megtérésre. Veletek vagyok és Fiamnál, Jézusnál közbenjárok megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Üzenet 2011. január 25-én

„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, nézlek benneteket és megáldalak, és nem veszítem el a reményt, hogy ez a világ jóra fordul, és béke fog uralkodni az emberek szívében. Öröm fog uralkodni a világban, mert megnyíltatok a hívásomra és Isten szeretetére. A Szentlélek megváltoztatja azok sokaságát, akik igent mondtak. Ezért azt szeretném mondani nektek: köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 

 

Üzenet 2010. december 25-én

„Drága gyermekek! Ma Fiammal, Jézussal bőséges örömet és békét szeretnénk nektek adni, hogy mindnyájan örömteli hordozói és tanúi legyetek a békének és az örömnek ott, ahol éltek. Gyermekeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Üzenet 2010. november 25-én

"Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok, békétlenséget és éhséget. Nincs imádság, sem Istenbe vetett bizalom, ezért a Magasságbeli megengedi, hogy reményt és örömet hozzak nektek. Nyíljatok meg! Nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt és Ő mindent meg fog adni nektek, amire szükségetek van és betölti szíveteket békével, mert Ő a béke és a ti reményetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2010. október 25-én

"Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. A hívásom, gyermekeim, meghívás szeretne lenni számotokra, hogy határozzátok el, a megtérés útját követitek. Ezért imádkozzatok, és kérjétek Minden Szentek közbenjárását. Legyenek ők számotokra példakép, buzdítás és öröm az örök élet felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2010. szeptember 25-én

"Drága gyermekek! Ma veletek vagyok és mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal, a békével és arra buzdítalak titeket, hogy még jobban éljétek meg hitéleteteket, mert még gyengék vagytok, és nem vagytok alázatosak. Arra buzdítalak benneteket, hogy kevesebbet beszéljetek és többet tegyetek személyes megtérésetekért, hogy gyümölcsöző legyen tanúságtételetek. És az életetek szüntelen imádság legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2010. augusztus 25-én

"Drága gyermekeim!
Nagy örömmel ma is arra vágyom, hogy hívjalak benneteket újra: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Legyen ez az idő a személyes ima ideje számotokra. Napközben találjatok egy helyet, ahol örömmel, elmélkedve imádkoztok. Szeretlek és megáldalak mindannyiótokat. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!"

 

 

 

Üzenet 2010 július 25-én

„Drága gyermekek! Újra arra hívlak benneteket, hogy örömmel kövessetek engem. Szeretnélek mindnyájatokat Fiamhoz, Üdvözítőtökhöz vezetni. Nem vagytok tudatában annak, hogy Nélküle nincs örömötök és békétek, sem jövőtök, sem örök életetek. Ezért gyermekeim, használjátok ki ezt az időt örömteli imára és önátadásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

 

Üzenet 2010. június 25-én, a jelenések 29. évfordulóján:

"Drága gyermekek! Örömmel hívlak mindnyájatokat, hogy üzeneteimet örömmel éljétek meg, mert gyermekeim csak így lehettek közel Fiamhoz. Én egyedül Őhozzá szeretnélek elvezetni mindnyájatokat, mert csak Benne talál békét és örömet a szívetek. Megáldalak mindnyájatokat és mérhetetlen szeretettel szeretlek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2010. május 25.

 „Drága gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet, hogy éljetek, és védelmezzetek minden jót, ami bennetek és körülöttetek van, és biztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek; de a sátán nem alszik és a modernizmus által eltérít és a saját útjára vezet benneteket. Ezért, gyermekeim, Szeplőtelen Szívem iránti szeretetből szeressétek Istent mindenek felett, és éljetek a parancsai szerint. Így értelme lesz az életeteknek, és béke fog uralkodni a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2010. április 25

"Drága gyermekek! Ebben az időben, amikor különös módon imádkoztok és a közbenjárásomat kéritek, hívlak benneteket gyermekeim, imádkozzatok, hogy imáitok által segíthessek nektek, és így minél több szív megnyíljon üzeneteimre. Imádkozzatok a szándékaimra! Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2010. március 25.

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősök az imában és azokban a pillanatokban, amelyekben kísértést szenvedtek. Örömben és alázatban éljétek meg keresztény hivatásotokat és tegyetek tanúságot mindenkinek. Veletek vagyok és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat és Ő lesz a ti erőtök és támaszotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2010. február 25.

„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is készül, hogy az év legszebb színeit adja, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyissátok meg szíveteket a Teremtő Isten előtt, hogy Ő átváltoztasson és saját képére formáljon benneteket, hogy így mindaz a jó, ami elszunnyadt szívetekben, új életre és az örökkévalóság iránti vágyakozásra ébredjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

Üzenet 2010. január 25.

 

„Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje, hogy a hit magja növekedhessen a szívetekben, és örömteli tanúságtétellé fejlődjön mások számára. Veletek vagyok, és szeretnélek buzdítani mindnyájatokat: növekedjetek, és örvendezzetek az Úrban, aki teremtett titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

 

Üzenet 2009 december 25-én (Marija Pavlovic által)

„Drága gyermekek! Ezen az örömteli napon Fiam, a béke Királya elé viszlek mindnyájatokat, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, ezt a békét és áldást osszátok meg másokkal a szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2009. november 25.

 

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg családi imáitokat. Örömmel készüljetek Jézus eljövetelére. Gyermekeim, szívetek legyen tiszta és befogadó, hogy szeretet és melegség áradjon általatok minden szívbe, mely távol van az Ő szeretetétől. Gyermekeim, legyetek az én kinyújtott kezem, a szeretet keze mindazok számára, akik eltévedtek, akiknek már nincs hitük és reményük. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

 

Üzenet 2009. október 25.

 

"Drága gyerekek! Ma is az áldásom hozom nektek, mindnyájatokat megáldalak, és arra hívlak, hogy növekedjetek ezen az úton, amelyet Isten az üdvösségetekért kezdett el általam. Imádkozzatok, böjtöljetek, és örömmel tegyetek tanúságot a hitetekről, gyermekeim, és a szívetek mindig legyen telve imával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2009. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Örömmel és kitartóan munkálkodjatok a megtéréseteken. Ajánljátok fel minden örömötöket és szomorúságotokat Szeplőtelen Szívemnek, hogy mindnyájatokat szeretett Fiamhoz vezesselek, és így Szívében örömre találjatok. Veletek vagyok, hogy tanítsalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

 

 

Üzenet 2009. augusztus 25.

 

"Drága gyermekeim!

Ma ismét megtérésre hívlak benneteket.

Kicsinyeim, nem vagytok eléggé szentek, és nem sugározzátok másoknak sem a szentséget.

Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és munkálkodjatok a személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelei lehessetek mások számára.

Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amely után minden szívnek vágyódnia kell.

Köszönöm, hogy követtétek hívásomat"

 

 

 

 

Üzenet 2009. július 25.

"Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2009. június 25. - A jelenések 28. évfordulóján

 

"Drága gyermekek! Örüljetek velem, örömmel térjetek meg  és adjatok hálát Istennek jelenlétem ajándékáért közöttetek. Imádkozzatok, hogy a szívetekben Isten legyen életetek középpontjában és tegyetek tanúságot az életetekkel, gyermekeim, hogy minden teremtmény megérezze Isten szeretetét. Legyetek az én kinyújtott kezem minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2009 május 25-én

"Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat, imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, megújítson benneteket a Szentlélek és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára; titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2009. április 25-én

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a békéért és tegyetek róla tanúságot a családjaitokban, hogy a béke válhasson a legnagyobb kinccsé ezen a békétlen földön. A Béke Királynője és a ti édesanyátok vagyok. A béke útjára szeretnélek vezetni benneteket, amely egyedül Istentől származik. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!"

Üzenet 2009. március 25-én

"Drága gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor téli álmából ébredezik minden, ébresszétek fel ti is imádsággal lelketeket, hogy kész legyen befogadni a Feltámadott Jézus világosságát, hogy Ő benneteket, gyermekeim, a szívéhez közelebb vonhasson, hogy nyitottá válhassatok az örök életre. Imádkozom értetek és közbenjárok a Magasságbelinél őszinte megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2009. február 25.-én

"Drága gyermekek!  Az önmegtagadás, ima és bűnbánat idejében újra hívlak benneteket: menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyithassa szíveteket és engedjétek meg, hogy megváltoztasson benneteket. Térjetek meg gyermekeim, és nyíljatok meg Istennek és a rólatok alkotott tervének.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!"

 

Üzenet 2009. január 25.-én

"Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan beleszeressetek az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségem által fog megnyílni szemetek. Sokan vannak, akik üzeneteimet élve értik meg, hogy a szentség útján, az örökkévalóság felé haladnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2008 december 25.-én

"Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

 

Üzenet 2008 november 25.-én

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben imádkozzatok azért, hogy a kis Jézus megszülessen a szívetekben. Ő, aki maga a béke, általatok az egész világnak békét ajándékozhasson. Ezért gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok ezért a zaklatott, reménytelen világért, hogy a béke tanúivá váljatok mindenki számára. Hadd áradjon ki a remény szívetekből, mint a kegyelem folyója. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!"

 

 

Üzenet 2008 október 25.-én

"Drága Gyermekek! Külön nyomatékkal kérlek mindnyájatokat: imádkozzatok szándékaimért, hogy imáitok erejével megakadályozhassátok a sátán tervét ezen a földön, azét, aki napról napra távolabb kerül Istentől, aki magát emeli Isten helyére és szétrombol mindent, ami szép és jó mindnyájatok lelkében. Ezért gyermekeim, vértezzétek fel magatokat az imádság és a böjt fegyverével, hogy érezzétek: Isten mennyire szeret benneteket, és tegyetek Isten akarata szerint. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat."

 

 

Üzenet 2008 szeptember 25.-én

"Drága gyermekek!

Életetek legyen újból döntés a béke mellett. Legyetek a béke örömteli hordozói, és ne felejtsétek el, hogy kegyelmi időben éltek, melyben Isten jelenlétem által nagy kegyelmeket ad. Ne zárkózzatok be gyermekeim, hanem használjátok ki ezt az időt, és kérjétek a béke és a szeretet ajándékát életetekre, hogy tanúkká válhassatok mások számára. Megáldalak benneteket édesanyai áldásommal.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Üzenet 2008 augusztus 25.-én

"Drága Gyermekek! Ma is a személyes megtérésre hívlak benneteket. Ti legyetek, azok, akik megtértek és életetekkel tanúságot tesztek, szerettek, megbocsátotok és a Feltámadott örömhírét viszitek ebbe a világba, ahol Fiam meghalt, és ahol az emberek nem érzik szükségét annak, hogy keressék és életükben felfedezzék Őt. Ti imádjátok, és reményetek legyen azon szívek reménye is, akiknek nincs Jézusuk. Köszönöm, hogy választoltatok hívásomra."

 

Üzenet 2008 július 25.-én

"Drága gyermekeim!Most amikor a testi pihenésre gondoltok, megtérésre hívlak benneteket. Imádkozzatok, és dolgozzatok úgy, hogy szívetek a Teremtő Isten után vágyódjék, aki az igazi megnyugvás lelketek és testetek számára. Mutassa meg nektek az Ő arcát és adja nektek az Ő békéjét. Veletek vagyok, és közbenjárok mindnyájatokért Isten előtt.

Köszönöm, hogy követtétek hívásomat."

 

 

Üzenet 2008 június 25.-én

"Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel a szívemben hívlak benneteket, hogy kövessetek, és hogy megszívleljétek üzeneteim. Legyetek az öröm és a szeretet hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak Fiammal, Jézussal, a Béke Királyával. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

 

Üzenet 2008 május 25.-én

Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor Isten megengedte, hogy veletek legyek, újból a megtérésre hívlak benneteket, gyermekeim. Munkálkodjatok a világ üdvösségén különösen, míg veletek vagyok. Isten irgalmas és különleges kegyelmeket ad, ezért keressétek ezeket az imán keresztül. Veletek vagyok, és nem hagylak egyedül titeket.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 


Üzenet 2008 április 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma újra arra hívlak benneteket mind, hogy növekedjetek Isten szeretetében, mint a virág, amelyik
megérzi a tavasz meleg sugarait. Kicsinyeim, úgy növekedjetek ti is Isten Szeretetében és vigyétek
Isten szeretetét mindazokhoz, akik messze vannak Istentől. Isten akaratát keressétek, tegyetek jót
azokkal, akiket Isten helyez utatokra, legyetek világosság és öröm.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2008 március 25.-én

Drága Gyermekek!
Arra hívlak meg benneteket, hogy személyes megtérésteken munkálkodjatok. Még messze vagytok
attól, hogy Istennel találkozzatok a szívetekben. Ezért töltsetek el minél több időt imádságban és
hódolatban Jézus a legméltóságosabb oltáriszentség előtt, hogy Ő megváltoztasson benneteket, és élő
hitet, örök élet utáni vágyat ültessen szívetekbe.
Kicsinyeim, csak az Isten örökkévaló, minden más múlandó
Veletek vagyok, és bátorítalak benneteket.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


Üzenet 2008 február 25.-én

Drága Gyermekek!
Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket.
Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten
szeretetét.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2008. január 25.-én

Drága Gyermekek!
A Nagyböjttel kegyelmi időszakhoz közeledünk. Szívetek fölszántott föld és kész arra, hogy befogadja
azt a gyümölcsöt, amely majd nemesnek érik be.
Kicsinyeim, szabadon választhattok a jó és a rossz között. Ezért hívlak benneteket imádkozni és
böjtölni
. Az örömöt ültessétek el szívetekben és az öröm gyümölcsei javatokra növekednek majd.
A többiek látják ezt, és életetek által el is fogadják.
Mondjatok le a bűnről és válasszátok az örök Életet.
Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2007. december 25.-én

Drága Gyermekek!
Nagy örömmel hozom hozzátok a Béke Királyát, hogy Ő áldjon meg benneteket áldásával.
Dicsőítsétek Őt és szenteljetek időt Teremtőtöknek, aki után szívetek vágyakozik.
Ne feledjétek, hogy Ti csupán átutazók vagytok ezen a Földön, ahol a dolgok pusztán apró örömöket
adhatnak, míg Fiam révén az Örök Életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy Szívetek
vágyakozása felé vezesselek benneteket.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


Üzenet 2007. november 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma, amikor Krisztus Királyt, minden teremtmény királyát ünneplitek, kívánom azt, hogy Ő legyen
életetek Királya. Kicsinyeim, csak az ajándékozás által foghatjátok fel Jézus keresztáldozatának
ajándékát mindegyikőtökért.
Kicsinyeim, szenteljetek időt Istennek, hogy Ő átalakítson és kegyelmével betöltsön benneteket, és
így kegyelemmé válhassatok mások számára.
Kicsinyeim, én vagyok a szeretet kegyelmi ajándéka számotokra
, aki Istentől jön erre a békétlen
világra.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


Üzenet 2007 október 25.- én

Drága Gyermekek!
Az Isten szeretetből küldött közétek azért, hogy a megváltás útján vezethesselek benneteket.
sokan kinyitottátok szíveteket és befogadtátok üzeneteimet. Sokan viszont elvesztek ezen az úton és
teljes szívükkel sohasem ismerhették meg a Szeretet Istenét.
Ezért arra hívlak benneteket, hogy legyetek Fény ott, ahol a sötétség és a bűn van.
Veletek vagyok, és megáldalak benneteket mind.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.


Üzenet 2007 szeptember 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma is arra hívlak benneteket, hogy szívetek minél tüzesebb szeretettel lángoljon a Megfeszített iránt
és ne feledjétek:Ő irántatok való szeretetből föláldozta életét azért, hogy megmentsen titeket.
Kicsinyeim, meditáljatok és imádkozzatok, hogy Szívetek megnyílhasson Isten szeretetére.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2007 augusztus 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek meg.

Kicsinyeim, had lehessen életetek az Istenség visszfénye és nem a gyűlöleté és a hitetlenségé.
Imádkozzatok kicsinyeim, hogy az imádság életeteké váljon. Így fedezitek fel életetekben azt a békét
és örömöt, amit Isten azoknak ad, akiknek Szíve nyitott a Szeretetére.
Ti pedig, akik távol vagytok Isten Irgalmától,forduljatok Isten felé, hogy kérésetek Hozzá szóljon,
hogy ne kelljen süketnek tettetnie magát és nehogy lekéssetek
Ezért - ebben a kegyelmi időben - térjetek meg és Istent tegyétek az első helyre életetekben

 

 


Üzenet 2007 július 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma az egyházközség védőszentjének napján, arra hívlak benneteket, hogy a Szentlélektől kapott
örökség szerint éljetek.
Ők példa és bátorítás legyenek az életszentség felé.
Az imádság legyen számotokra olyan, min a belélegzett levegő és nem teher.
Kicsinyeim, Szeretetét az Isten maga mutatja meg és ti megtapasztaljátok annak örömét, hogy a
szeretteim vagytok .Isten megáld benneteket és bőséges kegyelmet ad.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.


 

Üzenet 2007 június 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma nagy örömmel a szívemben újra megtérésre hívlak benneteket
Kicsinyeim, ne feledjétek, hogy ti mind fontosak vagytok abban a hatalmas tervben, amelyet Isten
Medugorje-n keresztül vezet.
Isten szeretné megtéríteni és meghívni az egész világot az üdvösségre és a hozzá vezető útra.
Hozzá, aki maga a kezdete és a vége minden élőlénynek.
Kicsinyeim, szívem mélyéből, különleges módon hívom mindötöket, hogy nyíljatok meg erre a
hatalmas kegyelemre, amit jelenlétemmel Isten ajándékoz nektek.
Szeretném megköszönni mindötöknek az áldozatvállalást és az imádságot.
Veletek vagyok, és mindötöket megáldom.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2007 május 25.-én

Drága Gyermekek!
Imádkozzatok velem a Szentlélekhez
, hogy Ő vezessen benneteket az életszentség útján Isten
akaratának keresésében. És ti többiek, akik még messze vagytok az imádkozástól: térjetek meg,
és szívetek csendjében lelketek üdvösségét keressétek és tápláljátok imádsággal
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


Üzenet 2007 április 25.-én

Drága Gyermekek!
Ma újra a megtérésre hívlak benneteket
. Nyissátok ki szíveteket Ez a kegyelem ideje, amíg veletek
vagyok: használjátok ki. Mondjátok : ez az idő a lelkemért van. Veletek vagyok és mérhetetlen
szeretettel szeretlek benneteket,.szíveteket.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

Elmélkedés az üzenethez

 

Üzenet 2007 március 25.-én

Bátorság Kicsinyeim!
Úgy döntöttem, hogy az életszentség útján vezetlek benneteket.
Mondjatok le a bűnről és lépjetek az üdvösség útjára, arra az útra, amelyet Fiam választott.
Isten minden megpróbáltatástok és szenvedéstek között meg fogja találni számotokra az öröm
útját!

Ezért imádkozzatok, Kicsinyeim, Szeretetünkkel közel vagyunk hozzátok.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

Üzenet 2007 február 25.- én

Drága Gyermekek!
Nyissátok ki szíveteket az Isteni Irgalom felé ebben a böjti időben.
A Mennyei Atya szeretné megszabadítani mindegyikőtöket a bőn rabságából. Ezért kicsinyeim,
használjátok fel ezt az időt és az Istennel való találkozást a gyónásban.
Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek az életszentség mellett.
Jézus iránti szeretetből tegyétek meg ezt, aki vérével váltott meg benneteket mind, hogy
boldogságban és békében éljetek.
Kicsinyeim, ne feledjétek: szabadságtok a gyengeségetek is, ezért kövessétek kellő komolysággal
üzeneteimet. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


Üzenet 2007 január 25.- én

Drága Gyermekek
A szentírást
tegyétek látható helyre családjaitokban, és olvassátok!
Így ismeritek a szívből szóló imát és így lesznek gondolataitok Istennél..
Ne féljetek, hogy elhervadtok mint a virág, amely messziről látszik ugyan, de egy pillanat és már
nincs.
Kicsinyeim, hagyjátok a jóság és a szeretet jelét mindenütt, ahol jártok és Isten megáld
benneteket teljes áldásával.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 


 

Üzenet 2006 december. 25.- én

Drága Gyermekek!
Az újszülött Jézust
ma újra hozzátok hozom a karjaimban. Ő a ti békétek, aki az Ég és Föld Ura.
Kicsinyeim, senki más nem tud békét adni nektek, mint Ő, aki a Béke Királya.
Ezért szívetekből imádjátok Őt. Őt válasszátok és Őbenne elnyeritek az Örömöt.
A Béke áldásával Ő áld majd meg benneteket.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

 

 

Üzenet 2006 november 25.-én.

Drága Gyermekek!
Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
Kicsinyeim, amikor imádkoztok, Istenhez vagytok közel, és Ő adja vágyatokat az Örökkévalóság iránt.
Most van az az idő, amikor többet beszélhettek Istenről és többet tehettek Istenért.
Kicsinyeim, ezért ne ellenkezzetek, hanem engedjétek, hogy Ő vezessen, Ő formáljon benneteket és
Ő lehessen jelen életetekben.

Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok, akik úton vannak az Örökkévalóság felé.
Kicsinyeim, ezért engedjétek, hogy Isten vezessen benneteket, miként a pásztor vezeti nyáját.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat

 

 

Üzenet 2006 október 25. - én

Drága Gyermekek!
Az Úr megengedte nekem, hogy most újra elmondjam nektek: Kegyelmi időket éltek
Kicsinyeim, még nem tudatosul bennetek, hogy Isten hatalmas esélyt ad a megtérésre, és arra,
hogy békében és szeretetben éljetek: annyira vakok vagytok, és a földi dolgokkal megkötözöttek, és
csak a földi életre gondolók...
Isten engem küldött, hogy az örökélet felé vezesselek benneteket.
Kicsinyeim, én nem fáradok el ebben, bár látom, hogy a ti szívetek elnehezült és fáradt mindarra
ami kegyelem és ajándék.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat