A hit győzelme


Mit jelent nekünk a Biblia? Sokan mondják: - Az én drága Bibliám! Milyen kedves nekem, mennyire szeretem! Mindenhova magammal viszem. Elolvastam már többször. Tanulmányozom. Bizonyságot teszek róla, belőle. Ott van az én könyvespolcomon, hiszen ma csak egy kicsit művelt ember könyvei közül nem hiányozhat. – Hallhatunk különböző válaszokat. Mi is sokszor mondunk hasonlót. De az élet azt igazolja, hogy mindenkinek annyit ér a Biblia, annyi haszna van belőle, amennyit hittel el tud fogadni belőle. A Biblia különleges könyv, mert Isten szava mihozzánk! Isten elkülönítette a többi könyvtől, mert ennek íróit Isten Lelke ihlette írásra. Ebben közli akaratát, tervét, végzését és üdvüzenetét. Benne van a múltunk, jelenünk és jövőnk! Tudhatom Isten akaratát belőle, amely biztos alap az életemnek.

Boldog ember, aki hinni tud Isten szavának! Mert eljön az idő, amikor ez a hit megpróbáltatik. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni! Hit nélkül nincsen örök élet! Mert Jézus Krisztus hit által lakozik a mi szívünkben! Ami nem hitből van, az bűn! Ami csak szokásból, az emberek elvárásainak való megfelelés vágyából ered, az bűn! És a próbák alatt ez felszínre kerül! Az igaz ember hitből él. Mi igazak vagyunk, ha bűneinket a Golgotára vittük, ha Jézus Krisztus áldozata által Isten megigazított bennünket. Ha hűségesek vagyunk az Úrhoz, akkor Neki gondja van arra, hogy hitünk egyre jobban megerősödjön.

 Kézen fogva vezeti övéit, táplálja, óvja, felneveli a férfiú-korra. Amikor a hitéletben már erősek vagyunk, akkor Isten megengedi a próbát. Mert szükséges látnunk, hogy hitünk mennyire erős, milyen alapokon nyugszik, mennyire gyökerezik az Úrban. Jobb, ha most próbál meg az Úr! Jobb, ha most látjuk, hogy az a szilárdnak vélt hit nem is olyan szilárd, mint ahogy gondoltuk! Most még javíthatunk helyzetünkön, kérhetjük az Urat: - Légy segítségül az én hitetlenségemben! Jobb, ha most látjuk, hogy bizony sokszor olyanok vagyunk, mint a szélingatta nádszál, mint a pislogó mécses. Most még kérhetjük, hogy erősítsen meg bennünket, nehogy kudarcot valljunk! Szükséges, hogy Isten megpróbáljon, hogy nyilvánvaló legyen a saját szemeink előtt, hogy hol tartunk a hitéletben. Pál apostol meg volt győződve, hogy semmi el nem szakíthatja Krisztus szerelmétől! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más! Ez az igazi hit! A próba alatt nyilvánvaló lesz a hit! Amikor Isten próbál, akkor küld embereket, eseményeket, megengedi a kísértést! Ő akarja, hogy olyan dolgok történjenek életünkben, amik választás elé állítanak. Mert krízishelyzetben az jön elő, ami igazán a szívünkben van. Mi tudjuk, a Biblia ír róla, hogy Isten megpróbálja az övéit, mégis sokszor felkészületlenül érnek ezek a próbák.

Sok hívő testvér lázad, dacol, amikor Isten megengedi a nehézségeket. Sokan elcsüggednek, meghátrálnak, zúgolódnak. Sokan önsajnálatba esnek, magukba roskadnak, panaszkodnak. De ez nem a hit győzelme! Milyen jó, hogy Isten ilyenkor is velünk van! Ilyenkor még közelebb van hozzánk! Segít megérteni, hogy miért is érnek bennünket nehézségek. Türelmesen várja, míg felismerjük akaratát. Kiemel a csüggedésből, és várja, hogy Őrá figyeljünk. Az Úr a próbák alatt imádkozik gyermekeiért, hogy el ne fogyjon a hitük! Nem vagyunk egyedül a nehézségek között! Segít, hogy megértsük, hogy mindezekre szükségünk van! Akkor letesszük egészen magunkat a kezébe, és kérjük Őt, hogy mutassa meg, mit akar kimunkálni ezzel a mi életünkben. Akkor már nem szállunk perbe Istennel, hanem hagyjuk, hogy vezessen és formáljon terve szerint. A győzelem ott kezdődik, amikor már ezt mondhatjuk: - Én tudom, hogy hat bajomból kimentettél, a hetedikben sem hagysz el! Én tudom, hogy velem vagy minden napon a világnak végezetéig! Még a mélységben is! Tudom, hogy nem hagysz magamra, mert markaidba metszettél fel engem! Tudom, hogy ha vízen megyek át, a habok el nem borítanak, ha tűzben járok, az meg nem perzsel, a gonosz nyelvek sem árthatnak, mert Te velem vagy! Mennyi ígérete van Istennek megpróbált gyermekeinek! Mind a miénk, csak el kell hinni! Annyit ér nekünk a Szentírás, annak minden ígérete, amennyit hittel el tudunk belőle fogadni! Mert ha nem hiszem, akkor nekem semmit sem érnek a legdrágább ígéretek sem!

Hányszor kértük: - Uram, formálj a Te tetszésedre, szeretnék Hozzád hasonló lenni! Az Úr komolyan veszi kérésünket, és munkálkodni kezd. Sok dolgon kell keresztül mennünk, míg dacos, akaratos, önző szívünket át tudja formálni! A próbák mutatják meg, hol tart az Ő drága munkája. A változást mi is nyomon követhetjük. Milyen öröm, ha a Lélek gyümölcsei mutatkoznak meg a próbák alatt! Milyen öröm ez az Úrnak! „Sokszor úgy érzem, kész már a szívem azt tenni néked, amit szeretsz! Tudok szeretni, csak Benned bízni, Te vagy az Úr a szívem felett!” – énekli a lelkünk. Aztán jönnek a próbák, amikben megláthatjuk, hogy valóban jól érezzük-e, valóban Jézus az úr a szívünk felett? Sokszor „be kell látnom, hogy ez csak álom, magamat rútul ámítgatom! Ha nem élsz bennem, kár bármit tennem! Mi ér a látszat, ha nincs tartalom?” Mert ami hitből nincs, az mind bűn!

A próbák sohasem kellemesek. Az ember lelke tele van kétségekkel, csalódásokkal, szenvedéssel, tanácstalansággal. Sötét fellegek vihart hoznak, melyből nem látunk kiutat. Akkor ízleljük meg a győzelem ízét, ha mindezeket teljes örömnek tudjuk tartani! (Jak. 1:2-3.) Akkor már énekelünk a kalodában, ujjongunk a börtönben! Akkor már értjük, miért esnek meg ezek velünk! Akkor már nem hibáztatunk embereket, nem ápolgatunk sérelmeket, teljesen másképpen látunk mindent! És ez győzelem!

Sokszor különféle kísértésekbe esünk. Az Úr megengedi, hogy lássuk, és Ő is lássa, mennyire ragaszkodunk Hozzá, az Ő beszédéhez! A kísértések sokféleképpen jöhetnek. Az ördögnek az a célja, hogy bűnre csábítson és elszakítson Istentől. A bűnt mindig édesnek, kedvesnek mutatja be, ami jó a testnek. A keserűsége, a mérge csak azután hat! Milyen gonoszul nevet, ha elbuktathatott a kísértésekben! Addig minden segítséget megad, képtelen dolgokat felkínál, hogy bűnbe vigyen. Ha ez megtörténik, kacag a romlásunk felett! Nem hallod a Lélek hangját? „Csak azért kínálja fel, hogy meggyalázzon téged, hogy a mélységbe rántson! Nem akar jót neked! Nincs benne szeretet, jóakarat, de még csak szánalom se! Csak káröröm!” Jó, ha figyelünk az Úrra, ha a kísértésekben Hozzá menekülünk, elrejtőzünk szárnyai alatt! Ha nem-et mondunk a kísértésre, akkor győztünk! Mert ragaszkodtunk az Úrhoz!

„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek!” 1 Pét. 4.12 Még a közösségben is támadhat tűz! Hogy nyilvánvaló legyen, mi van bennünk. És jobb nékünk, ha ez ma kiderül, mert meg tudunk térni belőle! Ez kegyelem! Nem rémületes dolog ez! A megtűrt bűn elveszít, de a megbánt bűn eltöröltetik! És a mi kipróbált hitünk nyilvánvaló lesz mindenki előtt!

Ezért ne lázadjunk a próbák, kísértések ellen, mert Isten jót akar vele. Ha sok próbán keresztül hűek maradunk, akkor azok kitartóvá tesznek bennünket. És a küzdőpályát csak kitartással lehet végigfutni! Csak kitartással érhetünk célba! A hitünk célja: a lélek üdvössége, az örök élet. Hogy ezt elérjük, mindent megér! Mondd, mit ér e világ néked, ha elveszted üdvödet? Miért nevessen a sátán rajtad, miért vegye el értékeidet? Ne engedj a kísértéseknek, hanem ragaszkodj az Úrhoz, akkor a próbák alatt Ő maga fog megtartani!

 

vissza